Cele Stowarzyszenia

Do celów Stowarzyszenia należą w szczególności:
wspomaganie i wspieranie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,rozwój rynku dostaw i usług dla służb mundurowych,poprawa jakości i zakresu dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,dbanie o przestrzeganie standardów etycznych i kupieckich w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych i prowadzenie tej działalności w warunkach równoprawnej konkurencji,dbanie o dobre imię i renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,organizowanie platformy współpracy uczestników rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,reprezentowanie interesów rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych wobec organów państwowych i samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych,zapewnienie prowadzenia działalności w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego,propagowanie wiedzy o rynku dostaw i usług dla służb mundurowych. 

Art. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Stowarzyszenia przez:

współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, jak również właściwymi strukturami Unii Europejskiej i innymi organizacjami, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji i technologii,tworzenie warunków do prowadzenia postępowania mediacyjnego i polubownego dla potrzeb członków Stowarzyszenia,organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,prowadzenie dla członków Stowarzyszenia działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu zamówień publicznych w kraju i zagranicą,inicjowanie działalności społeczno – kulturalnej oraz socjalnej wśród członków Stowarzyszenia, w celu stworzenia nowych więzi,reprezentowanie członków Stowarzyszenia i uczestniczenie w pracach ogólnokrajowych instytucji i organizacji reprezentujących interesy zrzeszonych członków,tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy zrzeszonych członków,inspirowanie i pomoc w organizowaniu współpracy międzynarodowej,promowanie wśród członków Stowarzyszenia nowych rozwiązań proekologicznych, energio i materiałooszczędnych oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego człowieka,promowanie członków Stowarzyszenia,opiniowanie projektów aktów prawnych, jak również kreowanie określonych koncepcji i rozwiązań w zakresie prawodawstwa,inicjowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu technicznego i jakości wyrobów podmiotów produkujących na rzecz służb mundurowych oraz jakości świadczonych usług,działania na rzecz doskonalenia jakości towarów i usług dla służb mundurowych,prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: wydawania książek,wydawania gazet,wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych,pozostałej działalności wydawniczej,działalności usługowej związanej z poligrafią, to jest, wytwarzanie folii do rzutników, szkiców, plakatów, makiet. Przygotowanie, selekcja, powiązanie danych przechowywanych na nośnikach elektronicznego przetwarzania danych,działalności biur podróży,działalności biur turystycznych,działalności w zakresie oprogramowania,przetwarzania danychdziałalności związanej z bazami danych,badanie rynku i opinii publicznej,doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,reklamy,działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,działalności związanej z pośrednictwem pracy w szczególności pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy oraz poszukiwanie i przyjmowanie personelu kierowniczego,działalności związanej z organizacją targów i wystaw,kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,działalności organizacji komercyjnych i pracodawców, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu. 

Art. 8a

Stowarzyszenie nie posiada uprawnień władczych.