Majątek i fundusze

Art. 44
Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich,z darowizn, spadków, zapisów,z dochodów z własnej działalności statutowej,z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,z dotacji i ofiarności publicznej. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową. Art. 45

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub jego kasie zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

Art. 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 46a

Stowarzyszenie nie może:

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.