Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w językach obcych. Nazwa w języku angielskim brzmi: “The Association of Purveyors for Military Services”.

Art. 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Art. 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 5

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach z zastrzeżeniem art.3, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również niniejszym Statutem.

Art. 5a

Dla realizacji celów statutowych, a także w interesie publicznym Stowarzyszenie może zawierać porozumienia o stałej współpracy z innymi stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi których strona jest Rzeczpospolita Polska, jak również niniejszym Statutem.

Art. 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony do realizacji celów statutowych.