Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

Art. 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Art. 10

Stowarzyszenia posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art.11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zobowiąże się przestrzegać Statut Stowarzyszenia

Art.12

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia

Art. 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz osoby obdarzone publicznym zaufaniem i cieszące się wysokim prestiżem społecznym, jak również osoby zasłużone dla obronności kraju

Art. 16

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia

Art. 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

Art. 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów ,przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszeniaregularnego opłacania składek.

 Art. 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Art. 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art. 22

Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.Utrata członkostwa nastąpić może także na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,pisemnego wniosku pięciu członków Stowarzyszenia z w/w powodów,utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,nieetycznego zachowania wpływającego na szkodę Stowarzyszenia i jego negatywny wizerunek w opinii społecznej. 

Art. 23

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.