Biuro

Biuro Stowarzyszenia

Art. 39
Celem realizacji bieżących zadań Zarządu Stowarzyszenia powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

Art. 40

Biuro Stowarzyszenia jest aparatem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.Dyrektor Biura, jego zastępca, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.Umowa o pracę z Dyrektorem Biura zawiera, w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 32 2-8 niniejszego Statutu.Dyrektor Biura jest kierownikiem Stowarzyszenia jako zakładu pracy w rozumieniu prawa.Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd.Osoba wykonująca funkcję głównego księgowego nie może świadczyć pracy w ramach umowy cywilnoprawnej w postaci biura rachunkowego

Art. 41

Biuro Stowarzyszenia realizuje zadania Stowarzyszenia, wykonując uchwały Zarządu. W szczególności do obowiązów Dyrektora Biura należy:

składanie Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Biura,opracowywanie i przedkładanie Zarządowi projektów planu pracy, preliminarza budżetowego, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia,zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,organizowanie i nadzorowanie pracy oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych.

Art. 42

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Stowarzyszenie.

Art. 43

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie a pozostali Członkowie Zarządu Stowarzyszenia tylko we współdziałaniu z innym Członkiem Zarządu.Celem realizacji swoich zadań Zarząd opracuje Regulamin prac Zarządu Stowarzyszenia, który wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.Zapisy Regulaminu prac Zarządu Stowarzyszenia nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami Statutu.Działania Dyrektora Biura, ani innych pracowników nie mogą naruszać wyłącznych kompetencji zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia określonych w Statucie.