Ustalenia

Postanowienia końcowe

Art. 47
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie i większością dwóch trzecich głosów obecnych w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych stosownych ustaw.

Podpisy Członków Zarządu