Władze

Władze Stowarzyszenia

Art. 24
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszelkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata (z wyłączeniem kadencji pierwszej, która trwa 2 lata), a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.

Art. 25

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie mają one moc prawną bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania, chyba że postanowienia dalsze statutu stanowią inaczej.

Art. 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 27

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

Art. 28

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 29

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

Art.30

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,uchwalanie zmian Statutu,wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,uchwalanie Regulaminu Zarządu,zatwierdzanie preliminarza budżetowego,uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia na jego władze,rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Art. 30a

Walne Zebranie Członków może celem wyróżniania i promowania branży skupionej bądź też związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia podjąć stosowną uchwałę o wydawaniu publikacji o charakterze cyklicznym lub też okazjonalnym, jak również przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i organizować konkursy o charakterze promocyjnym i prestiżowym.Celem realizacji celów o jakich jest mowa w pkt. 1 Walne Zebranie Członków może powołać w drodze uchwały kapituły i rada programowe.W gremiach o jakich mowa w pkt. 2 mogą zasiadać także osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.Osobom o jakich mowa w pkt. 3 może być przyznane wynagrodzenie, o którego wysokości decyduje Zarząd w drodze uchwały.

Art. 31

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz zgodnie ze stosownymi postanowieniami niniejszego Statutu.

Art. 32

Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.Członkowie Zarządu mogą wypełniać swoje obowiązki zawodowo, łącząc je równocześnie z funkcją w Biurze Stowarzyszenia i z tego tytułu mają niezbywalne prawo do pobierania wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy.Umowa o pracę w imieniu Stowarzyszenia o jakiej mowa w pkt. 2 zawarta zostaje pomiędzy Pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd a członkiem Zarządu, który będzie wykonywać funkcję w Biurze Stowarzyszenia.Decyzje o zawodowym zatrudnieniu członka Zarządu jako etatowego Pracownik Biura Stowarzyszenia oraz o wysokości jego wynagrodzenia podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszania.Zarząd podejmując decyzję o odpłatnym zatrudnieniu członka Zarządu jako etatowego Pracownika Biura Stowarzyszenia opiera się o aktualne potrzeby i możliwości finansowe Stowarzyszenia.Umowa o pracę z członkiem Zarządu pełniącym funkcję w Biurze Stowarzyszenia zawarta zostaje na czas określony zgodny z okresem trwania kadencji.W sytuacji zakończenia kadencji członka Zarządu przed statutowym terminem następuje z nim rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, zgodnie ze stosownymi uregulowaniami Kodeksu Pracy.W przypadku określonym w pkt. 6 umowę o pracę rozwiązuje w imieniu Stowarzyszenia Pełnomocnik powołany przez Zarząd.

Art. 33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Art. 34

Do właściwości Zarządu należy:

realizacja celów Stowarzyszenia,wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,sporządzanie planów pracy i preliminarza budżetowego,sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia do wysokości uchwalonej prze Walne Zebranie Członków na dany rok,reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,zwoływanie Walnego Zebrania Członków,organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,przyjmowanie i skreślanie członków,powoływanie Biura Stowarzyszenia i jego Dyrektora,udzielanie prokury oraz wypełnianie innych funkcji przewidzianych odrębnymi zapisami niniejszego Statutu.

Art. 35

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna jest niezależna i nie podlega w żadnym zakresie, w szczególności w zakresie wykonywania swoich statutowych obowiązków, Zarządowi Stowarzyszenia.

Art. 36

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz 2 członków.Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które: nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej. Walne Zebranie Stowarzyszenia może postanowić o przyznaniu członkom Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U. Z 2001r., Nr 26, poz. 3006 ze zm.).

Art. 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola działalności Stowarzyszenia,składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, Regulamin organizacyjny Komisji Rewizyjnej opracowuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a zatwierdza walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

Art. 38

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 38a

Zabrania się łączenia stanowisk i zasiadania w więcej niż jednym organie Stowarzyszenia, z wyjątkiem sytuacji zatrudnienia o jakiej mowa w art. 32 Statutu.Członkowie organów wybieralnych Stowarzyszenia nie mogą wykonywać podczas obrad Walnego Zebrania Członków funkcji protokolanta, ani też zasiadać w komisji Skrutacyjnej i Uchwał.